MASKERADE ELZENHAGEN ZUID

bouwput Elzenhagen Zuid Amsterdam Noord

Bij het eerste stedenbouwkundig plan koesterde de gemeente het idee dat er een gesprek gaande was, waarbij gebruik gemaakt werd van de kennis, ervaring en ideeen van de bewoners.

In werkelijkheid was er geen sprake van overleg; in het beste geval werden wij op sommigen punten tijdens het overleg geinformeerd over de plannen die steeds wisselden. 

De onderliggende onderzoeken kregen we nooit te zien.

 

En toen het stedenbouwkundig plan voor Elzenhagen Zuid er eenmaal lag, werd gesteld dat dit plan door overleg met de bewoners tot stand was gekomen. In werkelijkheid is, nog minder dan nauwelijks, aan onze bezwaren tegemoet gekomen.Vervolgens werd bekend gemaakt dat het concept ontwerpbestemmingsplan niet ter visie werd gelegd, omdat er inspraak was geweest over het stedenbouwkundig plan. Pas nu een jaar later ligt een ontwerpbestemmingsplan ter visie en hebben burgers zes weken om te reageren. Ondertussen kon het stedenbouwkundig plan vast worden uitgevoerd, want de politici van de gemeenteraad hadden bij het stedenbouwkundig plan al een budget verleend voor de uitvoering. Wat er wordt uitgevoerd, is niet in overeenstemming zijn met het stedenbouwkundig plan of gaat over de grenzen heen van het ontwerpbestemmingsplan heen . En wat er wordt uitgevoerd is vreselijk.  

 

Het Dijkpark is getekend als een grote groene vlek, maar dat is getrukeerd. Het is eigenlijk een smalle strook langs het Noordhollandsch Kanaal. 

Truc 1: Het gescheiden fietspad deel uitmakend van het Plusnet Fiets, dat er in het stedenbouwkundig plan nog vredig bij lag, verdwijnt ineens, ook al valt het buiten het ontwerpbestemmingsplan en is de bestemming verkeer, volgens het plan waar het wel onder valt.

Truc 2. Het Dijkpark is ingetekend in groen, maar blijkt bij nadere bestudering tweekleurig groen; een lichtere kleur groen duidt de tartan atletiekbaan aan. 

Truc 3. Het Dijkpark zit vol met asfaltpaden, met voetpaden en fietspaden en ook nog gedurende minsten acht jaar met een doorgaande weg naar het crematorium, de golfbaan en Waterland. De smalle corridor-functie als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur, die de strook langs het Noord Hollands kanaal heeft en van essentieel belang is voor dieren, wordt in werkelijkheid, ook nog eens geasfalteerd voor een voetgangers en fietspad, maar deze zijn niet ingetekend! 

 

Een Milieu Effect Rapportage is niet ingesteld, omdat het gebied ‘te klein’ zou zijn, terwijl het gebied onderdeel uitmaakt van het veel grotere CAN-gebied. Zo worden straks honderden bewoners ingeklemd, tussen 2 drukke wegen, blootgesteld aan hoge concentraties uitlaatgassen en geluidsoverlast.En als we goed hadden gekeken naar de kleine cijfers op de kaart, hadden we kunnen berekenen dat de grond nog meer opgehoogd zou worden dan gesteld werd, waardoor de molenbiotoop in de problemen komt nu de wieken blootgesteld worden aan rukwinden.

Ook hadden we kunnen zien dat het ontwerp de grenzen van het plangebied overschrijdt en een deel van de buren, inclusief fiestpad, inpikt.

 

Ik voel me bedot en zou willen dat, nu er op zo veel punten en zo veel zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ingediend zijn, het proces werkelijk heroverwogen wordt en de bezwaren serieus genomen worden in plaats van de redenering ‘dat de beslissingen toch al genomen zijn’.

 

Voor wie is het projectburo eigenlijk aan de slag gegaan?

Wiens belang dient zij?

Wie houdt wie voor de gek?

Voor wie wordt deze maskerade opgevoerd?

 

Gemeenteraad van Amsterdam grijp in, nu het nog kan!!

 

 

Amsterdam Noord, marieke oomen, 5 februari 2019

 
« Terug naar overzicht